Betingelser & vilkår

Sist oppdatert: 03.01.2017

Generelt

Denne avtalen omfatter alle enheter med kundeforhold til Fredrikstad Webdesign AS, med org.nr. 914 185 742. Betingelsene anses akseptert i sin helhet, ved bestilling og/eller betaling for en eller flere tjenester fra Fredrikstad Webdesign AS.
Fredrikstad Webdesign AS har rett til å avvise ethvert oppdrag eller bestilling.

Taushetsplikt

Fredrikstad Webdesign AS har taushetsplikt om alle forhold hos Oppdragsgiver av konfidensiell eller sensitiv natur. Taushetsplikten gjelder ansatte og samarbeidspartnere som opptrer på Fredrikstad Webdesign AS’s (heretter kalt FW) vegne i forbindelse med gjennomføring av avtalen. Taushetsplikten gjelder under oppdragets gjennomføring og etter at oppdraget er fullført. Taushetsplikten gjelder ikke der FW er pålagt å gi opplysninger ved lov eller ved gyldig vedtak fra offentlig myndighet.

Sikkerhet og intern-kontroll

FW formoder at vedkommende som står som kontaktperson og/eller oppføres som mottaker av e-mail for kunden, også har rett til å forføye over produktet. Retten formodes å omfatte sletting, flytting, kansellering eller andre disposisjoner som påvirker tjenestens omfang. Det forutsettes at kunden har innført rutiner som ivaretar og sikrer korrekt behandling av rettighetene til domene/web, herunder meddeler FW endringer av kontrollopplysninger. Selv om FW tar backup av alle filer og databaser så er kunden også ansvarlig for å ta egne kopier (back-up) av filer, bilder og tekst. FW har ikke ansvar for tap som kunne vært unngått, dersom det hadde vært tatt slik kopi. FW er ikke på noen måte ansvarlig for tap av data.

Innhold og funksjoner

Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for å legge inn, samt å oppdatere informasjon på sidene. Alt innhold som legges ut på serveren er brukerens ansvar og brukeren beholder selv eierskap og opphavsrett til det materialet som legges ut. Bedriften eller brukeren er selv ansvarlig for alt materiale som legges ut på serveren og at opphavsrettslige bestemmelser ikke blir krenket.
Brukeren er også ansvarlig for at nødvendige konsesjoner fra offentlige myndigheter foreligger, samt at materiale ikke er ærekrenkende eller på annen måte er lovstridig.
Fredrikstad Webdesign AS har eiendomsrett og opphavsrett til all eksisterende og fremtidig programkode og tekniske løsninger.

Domener

Domenesøknad/bestilling utføres av Fredrikstad Webdesign AS på bakgrunn av informasjon fra kunden.
Kunden er selv ansvarlig for at den informasjon som han/hun oppgir er riktig. Ved å oppgi feil kontaktinformasjon, det være seg navn, kontaktperson, gateadresse, postadresse, eller e–mail mv, kan FW ut fra en skjønnsmessig vurdering slette bestillingen.

Videresalg, kopiering m.v.

Tjenester og produkter som tilbys av, og/eller er blitt levert av Fredrikstad Webdesign kan ikke videreselges og/eller kopieres for kommersielt bruk eksternt eller internt uten skriftlig avtale med FW. 

Kundeservice

Ved behov for brukerstøtte eller ved eventuelle feilsituasjoner skal brukeren henvende seg til FW sin brukertjeneste via epost eller telefon.
Ved feilmeldinger vil Fredrikstad Webdesign AS iverksette tester for å finne årsaken til den meldte feilen.

Elektronisk post

Kunde godtar at opplysninger og dokumenter, herunder alle fakturaer, purringer og inkassovarsel, i sakens anledning sendes og lagres elektronisk – herunder som epost.

Ansvarsbegrensning

Fredrikstad Webdesign holdes ikke ansvarlig dersom brukere av Internett, bevisst eller ubevisst skaffer seg adgang til bedriftens eller brukerens dataressurser og forstyrrer eller vanskeliggjør informasjonsflyt. Bedriften eller brukeren har ansvar for å innføre og følge egne sikkerhetsregler for publisering og backup slik at brukernavn og passord ikke blir kjent for uvedkommende.
FW vil ikke svare erstatning for tap som følge av minsket eller bortfalt produksjon eller omsetning, tredjemannstap eller annet avledet eller indirekte tap.

Bedriften eller kunden forplikter seg til å holde Fredrikstad Webdesign skadesløs for ethvert krav som tredjemann måtte rette mot FW som har sammenheng med det materiale som brukeren har lagt inn på sine egne nettsider. Fredrikstad Webdesign skal ikke på noen måte, økonomisk eller på annen måte, holdes ansvarlig dersom utstyr eller tjenester hos FW skulle svikte og dette medfører ulemper/tap hos brukerne. Maksimal erstatningsplikt ved brudd på avtalen fra Fredrikstad Webdesign sin side er begrenset til verdien på årsavgiften til den enkelte kunde. Ansvarsbegrensningen gjelder også, men er ikke begrenset til, tap av data eller andre tap som følge av driftssvikt eller nedetid på epostkontoer.

Fredrikstad Webdesign AS er ikke ansvarlig for feil på nettløsninger, nettsider, nettbutikker, eller andre produkter/tjenester som er levert av Fredrikstad Webdesign AS som er direkte forårsaket av kunden selv.

Opphavsrett

Eiendomsrett, opphavsrett og andre relevante materielle og immaterielle rettigheter til programvaren med tilhørende kildekode, dokumentasjon, spesifikasjoner og annet materiale som er utviklet for KUNDE og leveres i henhold til denne avtalen tilfaller KUNDE, ved fullt økonomisk oppgjør. Rettighetene omfatter også rett til endring og videreoverdragelse, jf. lov om opphavsrett til åndsverk m.v. 12. mai 1961 nr. 2 (åndsverkloven) § 39b.

Footer-tekst (bunntekst) / portefølje

Fredrikstad Webdesign AS benytter seg retten til å legge alle prosjekter FW har utviklet og/eller vært med på å utvikle i sin portefølje på www.fredrikstadwebdesign.no samt publisere prosjektet i sosiale medier som referanseprosjekt hvis ikke annet på forhånd er avtalt.
FW benytter seg retten til å skrive «Nettsiden er utviklet av Fredrikstad Webdesign AS» nederst på nettsiden hvis ikke annet er avtalt før oppstart av prosjektet. Kunden kan ikke endre/fjerne bunnteksten uten først å kommet til enighet med FW.

Næringskjøp

Oppdragsgiver er kjent med at alle tjenester levert av Fredrikstad Webdesign er å anse som næringskjøp og at særlige bestemmelser for forbrukerkjøp således ikke kommer til anvendelse.

Avtalevarighet

Avtaler om webmaster, vekstdrevet webdesign, oppfølging, avtaler om webhotell, samt avtaler om eposttjenester, betales på forskudd og løper 1, 3, 6 eller 12 måneder fra avtalen inngås om ikke annet avtales. Deretter fornyes avtalen automatisk til gjeldende pris for ytterligere 1, 3, 6 eller 12 måneder av gangen frem til oppsigelse. En oppsigelse må sendes til Fredrikstad Webdesign skriftlig per e-post seneste én måned før en avtaleperiode utløper for å slippe å betale for en ny periode.
Fakturerte avtaler er ikke refunderbare.

Fornøydgaranti

Fornøydgarantien opphører 3 måneder etter at arbeidet på et prosjekt er startet, men dog tidligst 4 uker etter at prosjektet er lansert og gjort tilgjengelig for offentligheten.
En fornøydgaranti innebærer at FW gjør ekstra arbeid ut over det som er avtalt for å prøve å i møtekomme kunden sitt ønske.

Opplæring

Er det blitt gjort avtale om opplæring, hvor opplæring er inkludert i et pristilbud, er det kunden sitt ansvar å påse at opplæring blir utført. Opplæring blir hovedsaklig utført på Fredrikstad Webdesign AS sitt kontor hvis ikke annet på forhånd er avtalt.
Hvis tid for opplæring ikke er benyttet (avtalt av kunden) senest 3 måneder etter at prosjektet er publisert, frafaller retten til opplæringen som var inkludert i pristilbudet.
Ønsker kunden mer opplæring uttover det som er avtalt, blir dette fakturert per påbegynte time.

Utestengelse

Fredrikstad Webdesign AS har rett til umiddelbart å stenge bedriftens eller brukerens tjeneste ved brudd på de her angitte regler eller ved utelatelse av oppgjør. En stengning på bakgrunn av det ovennevnte kan bli å betrakte som en oppsigelse, slik at abonnentens betalingsforpliktelser gjelder frem til det tidspunkt avtalen skulle opphøre ifølge normal oppsigelsestid.

Betaling

Betaling skal skje mot faktura med forfall 10 dager etter fakturadato.
Ved forsinket betaling påløper 1% morarente pr. påbegynt måned. Samt et purregebyr på 63.-
Nyregistrert abonnement forfaller 10 dager etter opprettelse. Abonnementet forfaller til fornying 30 dager før inneværende avtaleperiodes utløp. Manglende betaling innenfor angitte frister fører stenging av domene og tjenester fra Fredrikstad Webdesign AS.

Tvister

Tvister skal i første rekke forsøkes løst gjennom forhandlinger. Tvister som måtte oppstå hører inn under de ordinære domstoler, med Fredrikstad som verneting.

Priser

Priser og eventuelle andre ytelser er beskrevet i egne prislister. Alle priser kan endres av Fredrikstad Webdesign AS med minimum 1 måned varsel. Alle priser er eks mva.

Force Majeure

Dersom avtalens gjennomføring helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som ligger utenfor partenes kontroll, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant og for så lang tid som forholdet varer.

Øvrige bestemmelser

Bedriften eller kunden kan ikke overdra sine rettigheter og forpliktelser under denne avtale uten samtykke fra Fredrikstad Webdesign AS. Oppsigelse for tjenester levert av FW skal skje innen 1 mnd før avtaleperiodens utløp. Dersom oppsigelse blir levert etter dette tidspunkt vil kunden bli fakturert for en ny periode.